Entorns escolars post-Covid-19 a Sabadell: una oportunitat desaprofitada de prioritzar la salut i la seguretat Valoració de les mesures adoptades a l’espai públic per l'Ajuntament, en especial als entorns escolars de Sabadell

Camí Escolar Sabadell | AMPA/AFA de 15 centres, amb prop de 8.000 alumnes
@CamiEscolarSBD 


camí escolar sabadell

Mig any des de l’inici del desconfinament, i tres mesos després d’haver iniciat el curs escolar, observem que el govern municipal no ha aprofitat la nova situació per prioritzar clarament el vianant i la mobilitat activa per davant del vehicle motoritzat. Això passa en general a la ciutat i, també, als entorns dels centres escolars, on cal posar decididament per davant la salut i la seguretat de la comunitat educativa.

Oportunitats del desconfinament

Aquests últims mesos, gràcies a les setmanes de confinament i al desconfinament gradual de la població, hem tingut l’oportunitat de replantejar-nos com vivim, com ens movem per la ciutat, quin ús fem de l’espai públic. Hem vist que, amb un ús diferent de l’espai públic, amb menys ús del transport motoritzat, les condicions per caminar, per anar amb bicicleta, són millors. També tenim més present que la qualitat ambiental ens afecta la salut, i no només en el cas del covid-19, per a la propagació del qual, a més, és un factor de risc, sinó en moltes altres malalties.

Obertura de les escoles i mesures adoptades

Amb la reobertura de les escoles, i arran de les noves necessitats generades per les mesures de contenció del covid-19, moltes escoles han demanat noves mesures de pacificació de carrers i l’ocupació d’espais propers per garantir prou espai a famílies i infants, i per poder desenvolupar les activitats de l’escola amb més espai, menys contaminació i més qualitat. Agraïm les mesures facilitades per l’Ajuntament, encara que són molt mínimes, i amb poca ambició.

S’han atès algunes de les peticions que han fet les escoles, però no pas totes. Les pacificacions de carrers són temporals, amb el temps just perquè s’hi puguin fer les entrades i sortides, i sovint es fa curt, ja que, en el moment de reobrir-la al trànsit, encara hi ha famílies i nens que ocupen la calçada. A més, a causa dels nous accessos i recorreguts dels centres escolars, que s’hi han hagut d’habilitar per evitar-hi aglomeracions, en alguns centres s’ha inhabilitat els aparca-bicis de les escoles, fet que desincentiva l’ús de patinets i bicicletes. Posteriorment se n’han col·locat de nous, pocs, a davant d’algunes escoles, però com que no són tan segurs, no se’n fa tant ús. Això va en sentit contrari al que aconsellen totes les autoritats sanitàries, que és la promoció de la mobilitat activa.

A més a més, des de les autoritats de l’àmbit de la salut, una de les mesures més importants que cal aplicar per reduir el risc de contagi és la renovació de l’aire i la ventilació dels espais interiors, i l’ús d’espais exteriors sempre que sigui possible. En un entorn escolar amb uns nivells alts de contaminació acústica i atmosfèrica, aquesta ventilació va acompanyada d’un empitjorament en la qualitat ambiental dins les aules, ja que s’hi introdueixen el soroll i els fums de l’exterior. Aquests factors disminueixen la capacitat d’aprenentatge dels infants i n’afecten negativament la salut.

Per tot això, pensem que aquestes mesures s’haurien d’ampliar tant en durada diària com en espai a pacificar, i aplicar-les de manera generalitzada a tots els centres educatius. També haurien de perdurar més enllà de la situació actual, ja que, com dèiem, la contaminació ambiental afecta negativament la salut en general i, també, la capacitat d’aprenentatge dels infants.

Com volem que sigui Sabadell?

Els entorns escolars i els camins escolars han de ser el punt de partida d’una transformació més global cap a una ciutat més saludable, menys contaminada, més verda, on la bicicleta i els recorreguts de connexió per als vianants entre centres i equipaments prenguin més protagonisme. A curt termini, posar pilons, pintar voreres virtuals, tancar carrers amb tanques provisionals, etcètera, pot arreglar els problemes, però són mesures insuficients. Sabadell és una ciutat dura; és una ciutat obsoleta, contaminada; és una ciutat on predomina pertot arreu el vehicle rodat per davant les persones, però que té molt recorregut de millora si es plantegen unes bases i prioritats clares.

Els camins escolars (principals vies per on els infants i joves arriben als centres escolars) han de ser recorreguts segurs i pacificats, recorreguts que compleixin les normatives existents, per garantir-hi i fomentar-hi una mobilitat segura i saludable. Camins verds i lliures de contaminació per poder anar a peu o bé en bicicleta o patinet fins a la porta de l’escola i poder aparcar-los-hi, si cal, de manera segura.

És per això que hi ha una necessitat urgent de pacificar els entorns escolars.

Col·lectiu Camí Escolar Sabadell
Som representants d’AMPA i AFA de diverses escoles i instituts de Sabadell, que treballem conjuntament des del 2018 perquè el camí escolar que fan els nostres fills cada dia per arribar a l’escola i l’entorn escolar en què conviuen, siguin més segurs, sostenibles i saludables. Moltes de les escoles que formem part d’aquest col·lectiu fa anys que reclamem individualment diverses mesures de millora al voltant dels centres escolars, i moltes d’elles són desateses o portades a terme de manera insuficient.

Leave a Reply

Your email address will not be published.