Publicitat
Publicitat

Convocatòria d’ajuts per a llibres de text i material escolar del curs 2014-15

Convocatòria d’ajuts per a llibres de text i material escolar del curs 2014-15

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat les bases d’una convocatòria d’ajuts  per a la compra de llibres de text i de material escolar per al curs 2014-15. En aquestes bases es contemplen els requisits que hauran de complir els beneficiaris d’aquestes aportacions així com la quantia màxima de cada ajut individual. És previst que properament s’especifiquin les dates de lliurament de sol·licituds, la quantitat global d’aquestes beques i altres dades del que serà la convocatòria pròpiament dita.

Amb aquests ajuts, l’Ajuntament de Sabadell vol contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats entre els alumnes, davant una necessitat bàsica per al procés d’aprenentatge com és el fet de disposar de llibres de text i material escolar en la seva escolarització.

Segons les bases aprovades pel Ple, podran ser beneficiaris dels ajuts els/les alumnes que compleixin els següents requisits generals:

  • Estar empadronat/da a Sabadell
  • Estar matriculat/da en un centre docent sostingut amb fons públics i realitzar estudis de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària o educació especial.
  • Que la renda familiar no superi els llindars màxims que s’estableixen en les bases. Per l’elaboració d’aquests llindars s’ha pres com a referència l’IRSC 2014 (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya) multiplicat per 1,7. En funció dels membres de la unitat familiar, el llindar serà el resultat de sumar a la base 967,50€/mes (l’IRSC*1,7) un total de 483,75€/mes per cada membre de la unitat familiar major d’edat, i/o 290,25€/mes per cada membre menor d’edat.

L’import global dels ajuts disponible es distribuirà entre les sol·licituds admeses no superant els 100€ d’ajut individual, tenint en compte el cost total dels llibres de text i del material escolar.

Un cop s’aprovi la convocatòria pròpiament dita i, per tant, es concretin els terminis i mecanismes de presentació de sol·licituds, tota la informació sobre aquestes bases es publicarà a www.sabadell.cat. Des del Petit Sabadell us n’informarem puntualment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.